Sklep o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Občine Preddvor za leto 2003