Sklep o izvzemu zemljišča parc. št. 1607/13 k.o. 2083 Breg ob Kokri