Sklep o izvzemu zemljišča parc. št. 1705/3 k.o. 2084 Bela