Sklep o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov