Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1692/0, k.o. 2084 – Bela