Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev