Sklep o višini in obliki enkratne dotacije novorojenčkom s stalnim bivališčem v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva