Sklep o višini tarifnih postavk odvoza odpadkov v Občini Preddvor