Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju nadomestnega člana Krajevnega odbora Preddvor