Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kranj za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 1989

Predpisi, na katere predpis vpliva