Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kranj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Preddvor, oboje dopolnitev 2004

Predpisi, na katere predpis vpliva