Sklep o razveljavitvi tehničnega popravka Odloka o sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/07)

Predpisi, na katere predpis vpliva