Sklep o tehničnem popravku grafičnega dela Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 11/04, 10/08-tehn.popr., 6/09- tehn.popr.) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in sorško polje ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec

Predpisi, na katere predpis vpliva